Rola banków centralnych

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 29.01.2018 · 11:12
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
W poniższym artykule zostanie przybliżona tematyka bankowości centralnej oraz dlaczego działanie banku centralnego jest kluczowe dla gospodarki w danym kraju. Jest to niezbędna lekcja dla wszystkich aktywnych inwestorów rynku walutowego.
Rola banków centralnych

Czym jest bank centralny?

Bank centralny jest instytucją, która jest odpowiedzialna za system bankowy  państwa. We wszystkich krajach rozwiniętych oraz rozwijających się, banki stanowią podstawę systemu finansowego, dlatego też ich nadzór jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Dodatkowo bank centralny ma za zadanie prowadzić politykę pieniężną kraju.

Amerykański FED jest jednym z najważniejszych banków centralnych na świecie

 

Zadania banków centralnych

Każdy bank centralny ma ściśle określone zadania, które powinien wypełniać z należytą starannością. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Instytucje te mają za zadanie pełnić poniższe funkcje:

  • Bank centralny jest bankiem banków. Oznacza to, że zaopatruje komercyjne banki w pieniądz oraz reguluje ich rezerwy. Dodatkowo bank centralny organizuje system rozliczeń pieniężnych, jak również jest aktywnym uczestnikiem na międzybankowym rynku pieniężnym.
  • Jest emitentem pieniędzy państwowych. Jako jedyna instytucja ma prawo emitować znaki pieniężne w danym kraju.
  • Jest bankiem państwa. Prowadząc rachunki instytucji państwowych, utrzymuje tym samym rachunki depozytowe państwa. Ma za zadanie obsługiwać dług publiczny, a nawet w uzasadnionych i wyjątkowych okolicznościach, udzielić kredytu państwu.
  • Jest pożyczkodawcą dla instytucji finansowych. W ostateczności, bank centralny wspomaga pożyczkami banki komercyjne, mając za zadanie uratować je przed utratą płynności, bankructwem, etc.

Dodatkowo bank pełni funkcje stabilizująco-kontrolne. Dlatego też formułuje cele polityki pieniężnej danego państwa oraz steruje nią za pomocą dostępnych instrumentów. Prowadzi politykę kształtującą kurs waluty krajowej. Nadzoruje działalność banków, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemu bankowego. Reguluje podaż pieniądza oraz ustala wysokość stóp procentowych, co bezpośrednio oddziałuje na politykę kredytową banków komercyjnych.

Najważniejsze banki centralne na świecie

Na rynku walutowym forex najważniejszymi bankami centralnymi są te, które pochodzą z krajów posiadających walutę z grupy majors. Wśród nich należy wymienić:

Polityka monetarna

Pod tą nazwą należy rozumieć szereg reguł, którymi kierują się banki centralne, jak również narzędzia wykorzystywane, w celu osiągnięcia wyznaczonych celów. Najczęściej polityka monetarna skupia się wokół dwóch zadań:

  • prowadzenie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego - bank centralny zobowiązuje się do utrzymywania inflacji na poziomie wybranego celu inflacyjnego;
  • wspieranie wzrostu gospodarczego
     

Ekspansywna vs. restrykcyjna polityka monetarna

W celu wypełnienia swoich zadań, bank centralny podejmuje decyzje, które w świetle oceny komentatorów mogą zostać potraktowane, jako jastrzębie albo gołębie. „Gołębia” polityka monetarna, to inaczej stymulacyjna polityka. Ma miejsce wtedy, gdy bank centralny decyduje się na zmniejszanie stóp procentowych w kraju. Działanie te mają na celu ożywić gospodarkę poprzez pojawienie się „taniego pieniądza” na rynku i zwiększenia poziomu inflacji. „Jastrzębia” polityka monetarna, polega natomiast na zwiększaniu stóp procentowych, które mają na celu ostudzić gospodarkę. Bank centralny korzysta z tego rodzaju narzędzia, gdy uzna, że gospodarka rozwija się zbyt szybko, co może doprowadzić do niekontrolowanej inflacji.

Podwyższenie stóp procentowych (a nawet ich zapowiedzi) ze strony oficjeli banków centralnych, powodują wzrost wartości waluty. Wynika to z faktu, że przy tym samym poziomie ryzyka, inwestorzy walutowi mogą lokować środki z wyższą stopą zwrotu. Z kolei obniżenie stóp procentowych odstrasza spekulantów z analogicznych powodów, dla których podwyżka ich zachęca. Decyzje banków centralnych są kluczowe dla gospodarki danego kraju, dlatego też zawsze powinny być w centrum zainteresowań spekulanta forex.