Analiza Techniczna – średnie kroczące

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 22.12.2017 · 12:32
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Wielu inwestorów stosuje różne systemy, na podstawie których podejmują decyzje inwestycyjne. Jednocześnie zapominają przy tym, że w wielu sytuacjach, najprostsze narzędzia pozwalają generować najlepsze rezultaty.
Analiza Techniczna – średnie kroczące

Ze względu na swoją konstrukcję, średnia krocząca stanowi fundament większości współcześnie wykorzystywanych systemów technicznych. Wynika to z faktu, że analiza wykresów jest bardzo subiektywną i trudną do weryfikacji metodą. Średnia ruchoma  wprowadza obiektywizm, dzięki temu, że generowane przez nią sygnały trendu są precyzyjne, a tym samym, nie podlegają kwestionowaniu.

Sposób wyliczenia średniej kroczącej jest bardzo prosty. Stąd też niejako można dopatrywać się jej nazwy. Dla przykładu przyjmijmy, że w określonej próbie występują określone liczby następujące po sobie – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Następnie próbujemy ustalić średnią z ostatnich 5-iu okresów. Wówczas, średnia krocząca będzie kształtowała się w następujący sposób, wraz z pojawiającymi się nowymi wartościami: 

Platforma Meta Trader 4, którą oferuje TMS Brokers swoim klientom, umożliwia zastosowanie do wyznaczania średniej ruchomej, zarówno ceny zamknięcia świecy, bądź jej średniej ceny, czy też ceny typowej. Najczęściej wykorzystywana jest cena zamknięcia świecy. Samo zdecydowanie, w jaki sposób mają być wybierane wartości stanowią jeden z elementów ustawienia średniej kroczącej. Aplikacje służące analizie instrumentów, pozwalają na wybór różnych sposobów metodologii wyliczania średnich. Ich rodzaje zostały opisane poniżej.
Rodzaje średnich

Średnia prosta – Simple Moving Average (SMA) – jest najprostszą w konstrukcji średnią, która przesuwa się wraz ze zmianą ceny, zgodnie z ustawionymi parametrami. Jest to bardzo dobre narzędzie do określania panującego trendu. Z racji ustalenia jednakowej wartości dla wszystkich występujących danych w szeregu, średnia ta może generować opóźnione sygnały. 

Wykres 1: Najprostsza średnia krocząca to prosta ruchoma (SMA)

Średnia wykładnicza – Exponential Moving Average (EMA) –w przeciwieństwie do średniej prostej nie przyjmuje jednakowych wartości dla wszystkich parametrów. Bliższe parametry są w niej najważniejsze, przez co dalsze dane schodzą na „drugi plan”.  Dzięki temu generuje sygnały szybciej niż średnia krocząca prosta.

Wykres 2: Średnia wykładnicza EMA przyjmuje większą wagę do świeższych danych

Średnia ważona liniowo – Linear Weighted Moving Average (LWMA) – jest średnią, która przyjmuje wartości o różnej wadze. Najwyższą wartość przyjmuje ostatni parametr. Różnica między nią a średnią wykładniczą, polega na tym, że średnia LWMA przyjmuje wagi parametrów w sposób liniowy.

Wykres 3: Średnia liniowo ważona, tak jak EMA, przywiązuje największą wagę do ostatnich wartości

Średnia wygładzona – SMoothed Moving Average (SMMA) – jej nazwa wskazuje, że średnie zostały wygładzone, dzięki czemu jej nagłe ruchy, wynikające z amplitudy cen, są ograniczone. Przez to, że nie reaguje na silne zmiany wartości, zachowuje się bardziej „zachowawczo”, niż chociażby średnia prosta, czy wykładnicza.  Czyni to z niej średnią, która generuje najmniej sygnałów.

Wykres 4: Średnia wygładzona generuje najmniej sygnałów, ze względu na swoją konstrukcję

Sygnały i wykorzystanie średnich

Podstawowym sygnałem do zajęcia pozycji za pomocą średnich kroczących, jest przebicie średniej przez cenę. W przypadku, gdy cena przebija średnią od dołu w górę, wówczas generowany jest sygnał kupna. Z kolei w przypadku, gdy cena przebija średnią od góry w dół, generowany jest sygnał sprzedaży. 

Wykres 5: Przebicie średniej, stanowi podstawowy sposób generowania sygnału

Kolejnym sposobem generowania sygnału przez średnie kroczące, jest przecięcie jednej średniej przez drugą. Wówczas występują dwie średnie posiadające różne parametry: krótkookresowa oraz średniookresowa. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkookresowa przebija średniookresową od dołu, zaś sprzedaży, gdy przebija od góry.

Wykres 6: Dwie średnie przecinające się nawzajem, generują trafniejsze sygnały

Zważywszy na to, że w przypadku trendu, gdzie występują głębsze korekty, sygnały te są często mylne. Dlatego też często inwestorzy korzystają z dodatkowego filtra, w postaci kolejnej średniej, która posiada najwyższej wartości parametr. Wówczas, parametr ten jest wyznacznikiem trendu. W takiej sytuacji, sygnał do zajęcia pozycji długiej jest generowany, gdy krótkookresowa średnia, przebija średnioterminową od dołu, powyżej długookresowej średniej kroczącej. Z kolei sygnał do zajęcia pozycji krótkiej generowany jest, gdy krótkookresowa średnia, przebija średniookresową od góry, poniżej średniej długookresowej.

Wykres 7: Dodatkowa średnia w roli filtra, pozwala na ominięcie zawierania transakcji w czasie konsolidacji

Dodatkowe sposoby wykorzystania średnich

Podane powyżej metody generowania sygnałów zajęcia pozycji, stanowią pewien przykład. Trader może dowolnie modyfikować podane wyżej sposoby, by móc znaleźć najbardziej odpowiadającą mu metodę wykorzystania tego narzędzia. Średnia krocząca może służyć za filtr trendu, wykorzystywana z innymi narzędziami, jak również być wykorzystana jako samowystarczalna strategia inwestycyjna.