Analiza fundamentalna – wprowadzenie

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 05.02.2018 · 12:44
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Analiza fundamentalna jest najpopularniejszą metodą analizy instrumentów finansowych obok analizy technicznej.
Analiza fundamentalna – wprowadzenie

Analiza fundamentalna jest najpopularniejszą metodą analizy instrumentów finansowych obok analizy technicznej. O ile analiza techniczna skupia się bezpośrednio na wykresie oraz zachowaniu ceny w czasie, tak w przypadku analizy fundamentalnej, prym wiodą czynniki zewnętrzne o charakterze makro i mikro ekonomicznym. Te czynniki traktowane są jako podstawa do wzrostu, bądź spadku wartości instrumentu w przyszłości. Stąd też nazwa metody analizy, nawiązująca do przyczyn zachowań ceny, a nie jedynie jej skutków.

 

Analiza fundamentalna – akcje

Najczęściej z analizą fundamentalną jest kojarzony rynek akcyjny, wraz z metodami mającymi na celu wycenić wartość pojedynczej akcji.

Analiza fundamentalna papierów wartościowych odbywa się w kilku obszarach:

 • Otoczenie makroekonomiczne

Każda spółka giełdowa funkcjonuje w określonym środowisku.  W przypadku np. głębokiej recesji, biznes generujący do tej pory wysokie stopy zwrotu, może okazać się nierentowny, w związku z czym szansę na wzrost wartości akcji znacząco spadają.

 • Analiza sektorowa

Wyceniając papier wartościowy,  inwestor musi poznać i zrozumieć sektor, w której funkcjonuje dana spółka giełdowa. Znając silne i słabe strony danej gałęzi gospodarki, łatwiej odnaleźć potencjalną okazję handlową.

 • Analiza sytuacyjna wybranej spółki

Czy spółka znajduje się obecnie w „trudnym” okresie? Jeśli tak, to z czego to wynika? Jakie są szanse na poprawę w przyszłości? Czy może firma rozwija się znacznie szybciej, niż do tej pory? Jeśli tak, to jakie są tego przyczyny oraz szanse na kontynuację tej tendencji w najbliższej przyszłości? Dzięki odpowiedziom udzielonym na te pytania, spekulant będzie potrafił wyczuć właściwy moment na zajęcie długiej, bądź krótkiej pozycji.

 • Analiza finansowa

Wynik finansowy ze sprawozdania finansowego pokazuje czy firma generuje dodatni przepływ pieniężny, czy może permanentne straty. Dodatkowo analiza bilansu spółki pozwoli na ocenę, czy majątek spółki jest efektywnie wykorzystywany.

 • Analiza wskaźnikowa

Porównanie wskaźników – cena do zysku (C/Z), cena do przychodów (C/P), zysk na akcję (EPS), etc –  do średniej w branży, pozwalają ocenić czy przedsiębiorstwo na tle konkurencji jest niedowartościowane, czy może przewartościowane.

 • Wycena akcji

Dzięki takim metodom jak wycena księgowa, dochodowa czy likwidacyjna, inwestor giełdowy może ocenić wartość przedsiębiorstwa, a tym samym pojedynczej akcji. W przypadku niedoszacowania wartości instrumentu, istnieje spory potencjał do ruchu wzrostowego. W przypadku wyceny znacznie niższej, niż obecna wartość rynkowa, spekulant może oczekiwać ruchu spadkowego i tym samym dostrzec potencjał do krótkich pozycji na instrumencie CFD.

 

Analiza fundamentalna – rynek walutowy

Wycena wartości waluty danego kraju jest nieco utrudniona, ze względu na brak jednolitych modeli ekonomicznych. W związku z tym fundamenty walut związane są z wiadomościami o charakterze makroekonomicznym. Na ocenę fundamentalnych aspektów waluty z danego kraju wpływa przede wszystkim:

 • Polityka monetarna danego banku centralnego

Retoryka oficjeli banku centralnego oraz plany co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości, są kluczowymi elementami wpływającymi na zachowania par walutowych. Dlatego też za każdym razem, gdy dochodzi do publicznego wystąpienia przedstawicieli banku centralnego, traderzy walutowi z zapartym tchem śledzą każde wypowiadane przez nich zdanie, które może podtrzymać albo odwrócić panujący na walucie trend.

 • Wskaźniki makroekonomiczne

Trudno wycenić jest wartość konkretnej waluty. Dlatego też punktem odniesienia dla niej, będzie gospodarka danego kraju. Stąd też, tak duże zainteresowanie spekulantów walutowych danymi, które dotyczą kluczowych publikacji, jak np.:

a) Inflacja
b) Zatrudnienie
c) PKB

Analiza fundamentalna – towary i surowce

Na ocenę fundamentów instrumentów towarowych, bezpośrednio będą miał wpływ poniższe dane:

 • Wydobycie oraz poziom zapasów

Wzrost, bądź spadek poziomu zapasów, czy ogólnego wydobycia, pomaga uczestnikom rynku w prognozie popytu na dane dobro.

 • Dane pogodowe oraz rolne

W przypadku instrumentów rolnych, takie wydarzenia pogodowe, jak np. susze, czy powodzie, będą silnie wpływały na wzrost, bądź spadek cen tych towarów. Przyczyna takiego stanu rzeczy, leży w ograniczonych ilościach tego dobra.

Klęski żywiołowe w rejonach upraw są częstą przyczyną nagłych ruchów cen towarów

 • Sytuacja geopolityczna i zdarzenia nadzwyczajne

Wojny, konflikty zbrojne, czy pożary platform wiertniczych, mają wpływ na towary, jak chociażby ropa naftowa.

 • Dane powiązane z dolarem amerykańskim

Dolar amerykański pełni kluczową rolę w światowej gospodarce. Ze względu na fakt, że większość towarów jest kwotowana w amerykańskim dolarze, siła, czy słabość waluty USD będzie odbijała się na cenach tych instrumentów.

Analiza fundamentalna jest częstym wątkiem wielu analiz giełdowych. Jej znajomość pozwala zrozumieć i przyswoić mechanizmy gospodarki światowej, a sam fakt jej wykorzystania przyspiesza zrozumienie mechaniki rynku oraz przestrzega traderów, przed lekkomyślnym podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.